History Of Rajgor Samaj

History Of Rajgor Samaj
Mansukhbhai Barot
(History Writer)

પેટા અટક

 • શેરગઢીયા
 • અજાબીયા
ગોત્રઃ કૌશીશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદ
ત્રીપર્વઃકૌશીકલ,ઔશીક, આપલવાન
શીવઃકાલરૂદ્ર,ભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃકાલકા,ગણેશઃદેવીદંત

ગોત્રઃ કૌશીશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદ
ત્રીપર્વઃકૌશીકલ,ઔશીક, આપલવાન
શીવઃકાલરૂદ્ર,ભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃકાલકા,ગણેશઃદેવીદંત

ગોત્રઃ કૌશીશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદ
ત્રીપર્વઃકૌશીકલ,ઔશીક, આપલવાન
શીવઃકાલરૂદ્ર,ભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃકાલકા,ગણેશઃદેવીદંત

પેટા અટક

 • ખડીયા
 • સુપેડીયા
 • ગુદારીયા
ગોત્રઃપરાસરશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદપરવરઃત્રી
પરવરના નામઃ પરાસર, વસ્ટ્ર, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર
કુળમાં ભુવડ પુજાય

પેટા અટક

 • પત્રાવડીયા
 • કાશ
 • જમતગડા
ગોત્રઃપરાસરશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદપરવરઃત્રી
પરવરના નામઃ પરાસર, વસ્ટ્ર, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર
કુળમાં ભુવડ પુજાય

ગોત્રઃપરાસરશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદપરવરઃત્રી
પરવરના નામઃ પરાસર, વસ્ટ્ર, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર
કુળમાં ભુવડ પુજાય

ગોત્રઃપરાસરશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદપરવરઃત્રી
પરવરના નામઃ પરાસર, વસ્ટ્ર, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર
કુળમાં ભુવડ પુજાય

ગોત્રઃભારદ્વાજશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ભારદ્વાજ, વસ્ટ્ર, જમદગની
શીવઃઅંહ્યભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃસીહોર,ચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર

ગોત્રઃભારદ્વાજશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ભારદ્વાજ, વસ્ટ્ર, જમદગની
શીવઃઅંહ્યભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃસીહોર,ચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર

પેટા અટક

 • મદાણી
 • મૈયાણીયા
ગોત્રઃભારદ્વાજશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ભારદ્વાજ, વસ્ટ્ર, જમદગની
શીવઃઅંહ્યભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃસીહોર,ચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર

પેટા અટક

 • કારા ચાંવ
 • ધોરા ચાંવ
ગોત્રઃભારદ્વાજશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ભારદ્વાજ, વસ્ટ્ર, જમદગની
શીવઃઅંહ્યભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃસીહોર,ચાંમુડા,ગણેશઃલંબોદર

પેટા અટક

 • શેષભોજીયા
 • દાબરીયા
ગોત્રઃગૌતમશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃસામવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ગૌતમ, અગસ્ટ, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃમોમાઇ (બુટ)ગણેશઃલંબોદર
મૂળ અટક ભટ્ટ (અબોડી બ્રાહ્મણ)

ગોત્રઃગૌતમશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃસામવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ગૌતમ, અગસ્ટ, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃમોમાઇ (બુટ)ગણેશઃલંબોદર
મૂળ અટક ભટ્ટ (અબોડી બ્રાહ્મણ)

ગોત્રઃગૌતમશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃસામવેદપરવરઃત્રી
ત્રીપરવરઃ ગૌતમ, અગસ્ટ, અંગીરા
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃમોમાઇ (બુટ)ગણેશઃલંબોદર
મૂળ અટક ભટ્ટ (અબોડી બ્રાહ્મણ)

ગોત્રઃવશિષ્ટશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદપરવરઃત્રી
પાંચ પરવરઃ વશિષ્ટ, આપલવન, પારાસર, ભારદ્વાજ, જમદગની
શીવઃવામનભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃવીસોતગણેશઃલંબોદર

ગોત્રઃવશિષ્ટશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃઋગવેદ
પરવરઃ વશિષ્ટ, આપલવન, પારાસર, ભારદ્વાજ, જમદગની
શીવઃઅલ્પ રૂદ્રભેરવઃકાલભૈરવ
ગણેશઃલંબોદર

ગોત્રઃઅગસ્ટશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદ
ત્રીપરવરઃ અગસ્ટ, જમદગની, વશિષ્ટ
શીવઃઅંનત રૂદ્રગણેશઃલંબોદર

ગોત્રઃઅગસ્ટશાખાઃમાધ્યદીની
વેદઃયજુર્વવેદ
ત્રીપરવરઃ અગસ્ટ, મધ, અંત
શીવઃઅંનત રૂદ્રભેરવઃકાલભૈરવ
દેવીઃચાંમુડા (સીકોતેર)ગણેશઃલંબોદર